تیر دروازه فوتسال

  • دروازه های فوتسال در دو نوع آلومینیومی و آهنی متحرک ثابت و تاشو
  • لوله به کار رفته در قسمت جلو شماره 8، لوله به کار رفته در قسمت عقب شماره 6 است
  • ابعاد استاندارد 2*3